Privacy

Ergopraktisch, te Surhuisterveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://ergopraktisch.nl
Tel: 06 3895017
Postadres: Blauwhuisterweg 15a, 9231 AA te Surhuisterveen
Annie Kooistra is de Functionaris Gegevensbescherming van Ergopraktisch.
Zij is te bereiken via info@ergopraktisch.nl

Persoonsgegevens
Ergopraktisch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Ergopraktisch verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ergopraktisch verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens
 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging

Ergopraktisch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Ergopraktisch verwerkt persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor declaraties bij de ziektekostenverzekeraars
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Ergopraktisch neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Ergopraktisch maakt gebruikt van praktijkadministratie met een online EPD waarin uw zorgprocessen zijn gewaarborgd, die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Behalve de ergotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de stagiaires en waarnemers.
  Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de behandelende ergotherapeut worden verzocht deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om privacy te waarborgen, niet persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kan dit worden medegedeeld aan de ergotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot persoonlijk niveau herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Persoonsgegevens bewaren
Ergopraktisch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het afsluiten van de behandeling worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Ergopraktisch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ergopraktisch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ergopraktisch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ergopraktisch.nl

 • Indien de u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met gegevens omgaat, kan dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar worden gemaakt.

Klachtenregeling
Over het algemeen zijn cliënten zeer tevreden over de behandeling die zij van de ergotherapeut krijgen. Mocht u toch ontevreden zijn dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met de ergotherapeut. Het is raadzaam om daarvoor een aparte afspraak te maken zodat er genoeg tijd kan worden ingepland om samen tot een bevredigende oplossing te vinden.

Mocht u het toch niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx

Postadres
Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl